Kako i gdje početi u podučavanju islamskih načela - šejh Salih Munedžid


PITANJE:
Ako želim da podučim nekoga islamu, sa čime i odakle bi trebali početi ?

ODGOVOR:
Sva hvala pripada Allahu,
Poznavanje islama i islamskih propisa i principa je obaveza svakom muslimanu, muškarcu i ženi, u onolikoj mjeri koliko je dovoljno da se uspostavi ispravno vjerovanje, obožavanje i ponašanje ili ophođenje u skladu sa onim što Allah želi. Prenosi se u hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao: "Traženje znanja je obaveza svakog muslimana." (bilježi ibn Madže, šejh Albani ga je ocjenio ispravnim)
Što se tiče podučavanja znanju, to je uloga poslanika koju su nakon njih preuzeli učenjaci, kako bi se Allahov dokaz sačuvao među Njegovim stvorenjima (i na taj način ne bi bilo izgovora za neznanje), i kako bi poruka tewhida (poziva u obožavanje Allaha Jednog Jedinoga) zadržala svježinu koju je imala kada ju je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, prenio svojim ashabima.
Prenosi se da je Ebu Derda, radijallahu anhu, rekao: ''Čuo sam Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi we sellem, kako govori: 'Učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici nisu iza sebe ostavili dinare ili dirheme, već su ostavili zaostavštinu znanja, a onaj koji je stekene, stekao je velik udio.' '' (hadis bilježi Ebu Davud, šejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

Ibnul Kajjim, rahimehullah, je rekao: ''Ovo je jedna od najvećih vrijednosti učenjaka, zato što su poslanici najbolja Allahova stvorenja, a njihovi nasljednici najbolja stvorenja poslje njih. Zbog toga što sve što se nasljeđuje prelazi kod nasljednika, oni su ti koji zauzimaju njihovo mjesto nakon njihove smrti, i niko ne može zauzeti mjesto poslanika u prenošenju onoga sa čime su oni poslati osim učenjaka, koji su od svih ljudi najzaslužniji za tu zaostavštinu. Ovo pokazuje da su oni najbliži ljudi poslanicima, jer nasljeđe ide samo onim najbližim preminulom. Kao što ovaj princip vrijedi za dinare i dirheme, on također vrijedi za nasljeđe poslanstva, a Allah iz Svoje milosti odabire koga On hoće.'' (Miftah daru es-seadeh; 1/66)

Ali ono što smo mi rekli  odnosi se samo na one koji zauzimaju mjesto poslanika u podučavanju ljudi i izdavanju fetvi ljudima vezanih za nova pitanja sa kojim se susreću i njihove potrebe, i upućuju ljude u skladu sa Allahovom vjerom.

A što se tiče onih koji prenose ono što imaju od znanja o Allahovoj vjeri drugima, poput nekog ajeta koji su naučili napamet ili hadisa koji znaju, ili fetve koju su čuli od povjerljivog učenjaka, oni ne moraju biti učenjaci, već je dovoljno da poznaju to što prenose i preporučuju ljudima, ne moraju, dakle, kao takvi biti učenjaci.
Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Prenesite od mene pa makar to bio samo jedan ajet , i prenesite od sinova Israilovih , i u tome nema ništa loše. A ko god namjerno slaže na mene, neka pripremi sebi mjesto u Vatri." (hadis bilježi imam Buhari)

Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, je rekao: ''O ljudi, ko god zna nešto, neka to kaže, a ko god ne zna, neka kaže 'Allah najbolje zna', jer je dio znanja kada ne znaš, da kažeš “Allah najbolje zna”. Allah je rekao svom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem,: “Reci (O Muhammede): Ne tražim od vas nikakvu plaću za ovo (Kur’an), niti sam jedan od mutekellifa (onih koji se pretvaraju i izmišljaju stvari koje ne postoje)'' (prevod značenja, sura Sad, 86. ajet) (Bilježi imam Buhari)

Stoga, hajdemo se vratiti nazad na tvoje pitanje: kako da počnem? 

Naš savjet tebi je da ako pronađeš nekoga ko je već dosegao neko znanje i čvrsto se drži propisa i islamskog ponašanja, i pripadnik je ehli sunneta, da zatražiš od njega uputu i okoristiš se njegovim iskustvom, jer će ovo uštediti mnogo vremena i napora inšaAllah.

Bez obzira na to da li ima pristup učenjacima i studentima koji mu mogu pomoći, mi mu nudimo sljedeći savjet:

1. KUR'AN
- Obrati pažnju na Allahovu Knjigu, tako što ćeš je učiti napamet, čitati i izučavati, jer Kur'an je osnovna knjiga Upute, i knjiga znanja, na kojem su sve oblasti islamskog znanja utemeljene. Trebao bi obratiti pažnju na razumijevanju njegovih značenja i izučavati tefsir. Po tom pitanju mi mu savjetujemo da proučava:
1. 'Et-Tefsir El Mujesser' (izdanje Darul Melik Fahd li Tibaah el Mushaf), što je vrlo korisna knjiga; 
2. 'Ajsar et-Tefsir' od šejha Ebu Bekra el-Džezairija; i
3. 'Tefsir' od šejha Abdurrahmana es-Sadija, rahimehullah
To ne znači da ih treba sve odjednom učiti. U skladu sa svojim mogućnostima, treba ih isčitavati i učiti iz njih.

2. HADIS
Što se tiče hadisa trebao bi naučiti napamet 
1. '40 Nevevijevih hadisa' i dodatak na njih od Ibn Redžeba (Ibn Redžeb je u tom djelu na Nevevijeva 42 dodao još 8, tako da djelo ukupno sadrži 50 hadisa sa komentarom, knjiga je prevedena na naš jezik pod naslovom 'Buđenje ambicija') i proučavati neke komentare na te hadise kao one od šejha Ibn Usejmina, rahimehullah i druge. Također je preporučeno da se vrati na audio komentare koji se mogu naći na kanalu 'Medžd' ili na drugim ehli sunnetskim stranicama. Kada to završi, može početi sa izučavanjem knjige 
2. 'Džamiul ulum wel Hukam' (tj. 'Buđenje ambicija') od Ibn Redžeba, u čemu je veliko dobro, inšaAllah.
Onda bi trebao proučavati - svaki dan ako je u mogućnosti
3.'Rijadus-s-Salihin' ('Vrtovi pobožanjaka') od imama Nevevija, rahimehullah, i naučiti napamet po jedan hadis iz svakog poglavlja, i pročitati komentar od šejha Ibn Usejmina na njega. (kod nas je ovo djelo prevedeno i prokomentarisano od učenjaka Selima Hilalija pod naslovom "Radost pogleda")

3. AKIDA
Što se tiče akide (islamsko vjerovanje), trebao bi početi sa
1. 'Tri osnovna temelja' od šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba, rahimehullah, i vratiti se na komentare tog djela, od šejha Ibn Usejmina i šejha Fewzana. Ako može da ih presluša to je još bolje.
Nakon toga treba preći na 
2. 'Kitabu Tewhid' ('Knjiga Tewhida') od šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba, sa nekim laganim komentarima na nju, kao što je od šejha Saliha Alu eš-Šejha (može se naći na našoj stranici), ona je jednostavna i korisna, inšaAllah. Ili može se vratiti i na druge komentare. Kao dodatak treba izučavati
3. 'Vasitijsku akidu', sa komentarom od šejha Fewzana ili šejha Ibn Usejmina. (Mi smo postavili komentar od šejha AbdurRahmana Es-Sadija, od koga su između ostalog Ibn Usejmin i Salih Fewzan uzimali znanje)
Trebao bi obratiti pažnju na sve navedeno, učiti i razumjeti ih.
Vezano za dugoročno čitanje i učenje treba  posebnu pažnju posvetiti serijalu knjiga 'Akida u svjetlu Kur'ana i Sunneta' od šejha Omera Sulejmana el-Eškara.

3. FIKH
Što se tiče Fikha (islamsko pravo), postoje neke lagane knjige sa kojima može početi, kao što su 
1. 'Erkanul Islam' od šejha AbdulAziz ibn Baza, rahimehullah, 
2. 'Fikhul Ibadat' od šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, 
3. 'Muhtesar sifatu es-Salah' od šejha Albanija, rahimehullah, 
4. 'Tejsir el-Allam šerh Umdetul ahkam' od šejha Bessama, rahimehullah. 
Također mu savjetujemo da se okoristi knjigama fetvi od naših savremenih učenjaka, kao što su 'Fetve učenjaka dvaju harema', koje je sakupio dr. Halid el-Džurejsi, što predstavlja jako koristan odabir, inšaAllah.

4. SIRA
Što se tiče sire (životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, salallallahu alejhi we sellem), može proučavati 
1. 'Muhtesar Zadul Mead' ('Ahiretska opskrba, skraćena verzija'),
od šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba, i
2. 'ElrRahikul Mahtum' ('Zapečaćeni Džennetski napitak') od šejha el-Mubarekfurija (Mi smo postavili 'Stjecište svjetlosti', što je skraćena verzija ove knjige)
A što se tiče generalno historije i biografije, može proučavati 'et-Tarih el-Islam' od profesora Mahmuda Šakira, i neke knjige biografije kao što je 'Sijer e'alam en-Nubela'.

5. AHLAK i REKAIK
Što se tiče ahlaka (moral i ponašanje) i rekaika (suptilnost, stvari koje smekšavaju srce), trebao bi mnogo posvetiti pažnju isščitavanju djela Ibnul Kajjima. Knjige kao što su 'Bolest i lijek', 'er-Risalah et-Tebukijah' i 'Pismo Ibnul Kajjima jednom od njegove braće'. Također može izučavati 'Muhtesar Minhadžul Kasidin' od Ibn Kudame, ili 'Tehzib mewizah el-muminin' od šejha el-Kasimija, rahimehullah, i također bi trebao obratiti pažnju na risale Ibn Redžeba, rahimehullah, kao što su 'Kešful Kurbah'. 'Šerhu Hadis ma zi'ban džai'an', 'Tahkiku kelimatul Ihlasi druge, a većina toga je sažeta u kolekciji od 4 knjige.

7.  DOVE i ZIKROVI
Trebao bi obratiti pažnju na učenje Poslanikovih, sallallahu alejhi we sellem, zikrova, jer ovo je jedan vrlo bitan faktor znanja i djela, i trebao bi se truditi da nauči neke od knjiga, kao što su 'Sahihu el-Kelimu et-Tajjib' , skraćena verzija od šejha Albanija (dostupna na nađem jeziku pod nazivom 'Lijepa riječ'), ili 'Hisnul Muslim' ('Zaštita muslimana') - također prevedena na naš jezik -  kao i čitanje 'el-Wabil es-Sajib', (kod nas prevedena pod nazivom 'Džennetski vrtovi') od Ibnul Kajjima, rahimehullah.
_____________________________________________________

- Na kraju, moramo naglasiti važnost slušanja i uzimanja znanja od učenih ljudi koji imaju šerijatsko znanje, a ovo je danas olakšano, hvala Allahu, uz internet i neke korisne TV kanale. Možda si čuo za kanal 'Medžd ' na kojem se emituju predavanja od kojih se svako može okoristiti. Možeš se pretplatiti na njihove programe koji vode učenika kroz etape stjecanja znanja. Od Allahove milosti je da je internet prepun sa predavanjima pouzdanih učenjaka. Neke od njih možeš pratiti direktno putem Paltalka ili skinuti snimke predavanja sa stranice Islamway.


Važna stvar kada je u pitanju učenje je da se obrati pažnja na ispravnu metodu, a pod tim podrazumjevamo postepenost u stjecanju znanja. Tako da bi učenik trebao početi sa lakšim oblastima i kraćim djelima, a potom se prebaciti na opširnije knjige sa detaljnim komentarima, dok ne bude u stanju da čita duže knjige i stručne radove.

(Mi smo u kategoriji 'islamske web stranice' postavili sadržaj
od kojeg se možete dosta okoristiti na našem jeziku)