Knjige koje preporučuje šejh Salih Munedžid...Ako pitaš koje su to knjige koje treba izučavati, odgovor je:
Prije svega, trebaš postepeno stjecati islamsko znanje. Za svaku granu znanja postoje određenje knjige. 
Prva stvar koju trebaš studirati, izučavati jeste AKIDA (osnovni postulati vjere, doktrina), nakon toga nauke koje će ti pomoći da razumiješ Allahovu Knjigu i Sunnet Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je arapska gramatika, usuli-fikh, mustalahul-hadis, onda fikh i tefsir... A prije svega toga trebaš početi sa hifzom Kur'ana, zato što sve grane znanja se izučavaju, kako bi pomogle da se dođe do ispravnog razumjevanja Kur'ana.
Ovde ćemo ti dati listu knjiga, poredanu po prioritetima.

AKIDA

1. počni sa ''Tri osnovna temelja (Usulu selaseh)'',
2. potom, ''Knjiga Tewhida (Kitabu Tewhid)'',
3. potom ''Otklanjanje sumnji (Kešfu šubuhat)'', sve ove su od šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba
4. nakon toga čitaj ''Vasitijsku akidu'' od šejhul islama Ibn Tejmijje

Nakon studiranja, izučavanja ovih knjiga, prebaci se na ''Kitabul adžmurijjah'', o arapskoj gramatici, zatim '''Kitabul usul fi ilmil usul'', o usuli fikhu, zatim ''Kitabu usuli et-Tefsir'', obje ove knjige su od šejha Muhammeda ibn Usejmina, rahimehullah.
Nakon toga izučavaj ''40 Nevevijevih hadisa'', što se tiče hadiske oblasti, potom ''Umdetul ahkam'', također iz hadisa.
Potom kreni sa izučavanj fikha, i uredu je da izučavaš fikh od bilo kojeg priznatog mezheba, kao što su ''Bidajatu salikin'', ''Umdetul fikh'', ''Metnu ebi šudžaa'', i ''Metnu Halil''. Ne želimo da budeš pristrasan bilo kojem mezhebu, već tvoje izučavanje bi trebalo biti organizovano i bazirano na dobro utvrđenim principima, tako da tvoja težnja za znanjem bude ojačana i da slijediš dokaz, a ne mišljenja pojedinih mezheba.

Treba napomenuti da knjige koje su iznad spomenute su za izučavanje, tako da ih naučiš i razumiješ. Probaj da se držiš za kasete učenjaka koji su komentarisali ove knjige, kao što su  šejh AbdulAziz ibn Baz, šejh Muhammed ibn Usejmin, šejh Abdullah ibn Džibrin, i drugi.

Nakon izučavanja fikha, čitaj dvije knjige iz tefsira. Počni sa tefsirom šejha Abdurrahmana ibn Sadija, rahimehullah, i tefsirom Ibn Kesira.

Ovo su najvažnije knjige koje onaj koji traga za znanjem treba da izučava. Postoje naprednije knjige za koje ćemo ti reći kada završiš sa ovim knjigama. Ostani sa nama u kontaktu.

izvor: www.islamqa.com/en