HADIS


Kliknite na ikonu knjige desnim klikom, potom idite "save link as" ukoliko želite knjigu skinuti  na vaš računar
* Kliknite na ikonu knjige da je otvorite u pdf formatu, a na ikonu videa da poslušate video predavanje

1. Odabrani hadisi  
priprema: Grupa autora
(Spremajući nastavni plan i program predmeta hadis, nastojali smo spomenuti samo vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, čija su značenja i pouke nama sasvim jasne. Na taj način će poimanje biti jasnije i razumijevanje dublje uz potpuno ispunjenje cjelina plana i programa, jasnoću njegovih pitanja i nastojanja da bude povezan sa stvarnošću u kojoj ljudi žive)
2. 40 Nevevijevih hadisa   
autor: Muhjiddin Jahja b. Šeref Nevevi
(video komentar: mr. Elvedin Pezić, dr. Zijad Ljakić)
(Neki učenjaci su sakupljali hadise vezane za temelje vjere (akaid); neki su iz oblasti fikha; treći pak hadise vezane samo za džihad; četvrti ono što se veže za zuhd; neki opet hadise koji govore o lijepom ponašanju (ahlak) – i sve su to bile njihove dobre namjere, Allah bio zadovoljan svima njima. Što se mene tiče (imam Nevevi), donio sam odluku da sakupim 40 hadisa koji će biti važniji od od svih spomenutih, a to je 40 hadisa koji će objediniti sve spomenuto. Svaki od hadisa je ujedno i jedno od osnovnih pravila ove vjere. Islamski učenjaci neke od tih hadisa opisuju kao hadise na kojima se temelji vjera islam, ili kao pola islama, ili trećina i slično tome. Izabirajući hadise, uzeo sam sebi za pravilo, i kao obavezu, da to budu samo vjerodostojni hadisi kojih su većina u dva Sahiha (Buharija i Muslim). Hadise sam navodio bez seneda (lanca prenosilaca) kako bi se lakše pamtili, a time bi bila veća korist za čitaoce. Svako onaj ko teži Ahiretu trebao bi da poznaje i nauči ove hadise napamet zbog toga što oni sadrže temelje ove vjere, i ukazuju na sva djela pokornosti, a to će primijetiti svako ko malo razmisli. Na Allaha se oslanjam i Njemu prepuštam svoje stanje. Neka Mu je svaka hvala i zahvala i uspjeh je samo uz Allahovu pomoć.)
*Napomena: Radi bitnosti i vrijednosti ovog djela postavili smo dva video komentara3. Umdetul-Ahkam (Majka propisa)   
(video komentar dr. Zijad Ljakić)
(Rekao je šejh muhaddis Abdullah e-S'ad: "Knjiga Umdetul-Ahkam od hafiza AbdulGanijja el-Makdisija, rahimehullah, je jako korisna knjiga. U sebi sadrži veliki broj hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji dosežu stepen najveće vjerodostojnosti, jer su svi iz Dva sahiha (Buharije i Muslima) ili jednog od njih. Autor ih je probrao i poredao obuhvaćajući sva poglavlja fikha. Zbog toga ova knjiga je privukla pažnju mnogih islamskih učenjaka, te su je pamtili napamet, komentarisali i druge podučavali njoj. Iz toga razloga je neophodno i da svaki onaj koji traži islamsko znanje posveti veliku pažnju ovoj knjizi; da je nauči napamet, a to bi bilo najbolje nakon što nauči napamet 40 Nevevijevih hadisa. Nakon toga trebao bi pristupiti njenom izučavanju pred učenim ljudima kao i čitati komentare napisane na ovo djelo. Ona osoba koja ovo djelo zapamti napamet i spozna značenja i propise hadisa spomenutih u njemu, postići će lijepo znanje i dvije velike blagodati: 
1. Moći će da svoj ibadet - kojim obožava Uzvišenog Gospodara - čini jasno s dokazom. 
2. Imat će kod sebe lijepog znanja da njime podučava druge ljude njihovoj vjeri: kako se očistiti, kako obaviti namaz itd... A nema sumnje da je u ovome veliko dobro i ogromna nagrada.")4. Mustalahu-l-hadis (Terminologija hadisa)  
priprema: Pomoćni ured za da’wu – Rebwah
(video komentar dr. Zijad Ljakić)
(Ulema kada definira Mustalahul hadis, kaže da je to grupa naučnih uslova za upoznavanje hadisa Poslanika sallalahu alejhi ve sellem, sa senedom i metnom, da bi hadisi na osnovu toga bili primljeni ili odbačeni. Ove uslove i ovu nauku ne posjeduje niko osim muslimana. Tema ove nauke je traganje za hadisima Poslanika sallalahu alejhi ve sellem,sa senedom i metnom po vrijednosti da bi bili primljeni ili odbačeni.)