Knjige koje preporučuje šejh Salih Fewzan


PITANJE:
Koje knjige bi ste preporučili osobi koja je na početnim stazama traženja znanja?

ODGOVOR:

KNJIGE KOJE JE ŠEJH PREPORUČIO IZ OBLASTI AKIDE

Savjetujemo mu da nauči napamet manje knjige iz akide, poput npr. Usulu Selaseh (Tri osnovna načela), Kešfu Šubuhat (Otklanjanje sumnji), Kitabu Tewhid (Knjiga Tewhida), od šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba, rahimehullah


KNJIGE KOJE JE ŠEJH PREPORUČIO IZ OBLASTI TEFSIRA

ZA POČETNIKA:

1. Tefsir el-Dželalejn, od Dželaluddina es-Sujutija i Dželaluddina el-Mehelija
2. Tefsir - el-Bedevi, 
Šejh Fewzan je spomenuo da unatoč sažetosti obje ove knjige, one pojašnjavaju i razjašnjavaju mnoge fraze i značenja u Kur'anu

ZA TALIBUL-ILMA (Onaj koji traži, izučava znanje):

3. Tefsir ibn Kesira
4. Tefsir el-Begavija, kojeg je šejh nazvao 'dobrim selefijskim tefsirom'

ZA SVAKOGA - POČETNIKA, TALIBUL IMA I UČENJAKA:

5. Tefsir Abdurrahman ibn Sa'dija, 
Šejh je spomenuo kako je ovo odlična knjiga, zato što je lagana za čitanje, potpun tefsir koji obuhvata raznovrsne nauke.

ZA UČENJAKA:

6. Tefsir Taberija, kojeg je šejh nazvao 'majkom tefsira'
7. Tefsir Kurtubija
8. Adwau-l-Bejan, od imama Muhammeda el-Emina eš-Šenkitija
Navodeći da je dobar i za početnika i talibul ilma.

KNJIGE KOJE JE ŠEJH PREPORUČIO IZ OBLASTI HADISA

ZA POČETNIKA:

1. 40 Nevevijevih hadisa, sa komentarom Ibn Redžeba (knjiga je prevedena na naš jezik pod naslovom 'Buđenje ambicija')

2. Rijadu-s-Salihin, obje ove knjige su od imama Nevevija

3. šejh je također spomenuo i Umdetul Ahkam, od AbdulGanijja el-Makdisija i napomenuo da su svi hadisi u toj knjizi ili u Buhariji ili u Muslimu ili u oba Sahiha.


ZA TALIBUL-ILMA:

4. Bulug Meram od hafiza Ibn Hadžera el-Askelanija, zajedno sa djelom Subulu-s-Selam, koje je objašnjenje na Bulug Meram, imama San'anija
(Bulug Meram - Vrhunac čežnje, je preveden na naš, a Subulu-s-Selam, samo prvi dio)

5. El-Munteka bi-l-ahbari-l-Mustafa - Medždu-d-Din ibn Tejmijje, zajedno sa djelom Nejlul Awtar, objašenjenje imama Ševkanija


ZA UČENJAKA:

Šejh je rekao kako je najbolje i najdetaljnije, najpotpunije djelo
6. Fethul Bari, šerh (komentar) na Sahihul Buhari, od hafiza ibn Hadžera Askalanija
Na posljetku šejh je napomenuo kako bi se i učenjak i talibul ilm trebao vraćati na šest hadiskih zbirki, zajedno sa Musnedom imama Ahmeda