Knjige koje preporučuje šejh Albani


Pitanje:
Koje knjige preporučujete da čita mlada osoba koja je na početku izučavanja islamskih nauka?

Odgovor:
Šejh Albani, rahimehullah:

Ako je po
četnik, onda od fikhskih djela, savjetujem mu da čita 'Fikhus-Sunne' od Sejjida Sabika (prevedeno na bosanski), tražeći pomoć od njenih izvora, kao što je 'Subulu-s-Selam' (imam San'ani, preveden prvi dio na bosanski). Ako pogleda u 'Tamamul Mennah' (od šejha Albanija), tada će to biti čvršće za njega. I savjetujem ga da čita 'Er-Rewdatu en-Nadijjah' (Sidik Hasan Khan)

Što se tiče tefsira, tada bi trebao da stekne naviku i da čita knjigu 'Tefsir Kur'ana Veličanstvenog' od Ibn Kesira, iako je poduži, ovo je najvjerodostojnija knjiga tefsira današnjice (kod nas je prevedena skraćena verzija).


Zatim, u pogledu duhovnog uzdizanja i  rekaika (razmekšavanja srca) trebao bi čitati 'Rijadu Es-Salihin' od imama Nevevija (prevedeno na bosanski).


Zatim, što se tiče knjiga vezanih za akidu (vjerovanje), savjetujem mu da čita 'Šerh (komentar) Tahavijske akide' od ibn ebi el-Izza el-Hanefija (prevedeno na bosanski) i trebao bi također se poslužiti mojim komentarima i objašnjenima na to djelo.


Zatim treba uzeti za uobičajnu praksu da izučava knjge šejhul islama Ibn Tejmijje i njegovog učenika Ibnul Kajjima, da im se Allah smiluje. Jer ja ih smatram da su od rijetkih i jedinstvenih islamskih učenjaka koji su se bavili metodologijom Selefu-Saliha (ispravnih pretodnika, prve tri generacije), u njihovim shvatanjima, a sve to popraćeno bogobojaznošću i pravednošću.