Knjige koje preporučuje šejh Ibn UsejminPITANJE:
Željeli bi smo savjet u vezi knjiga koje talibul ilm (onaj koji traga za islamskim znanjem, učenik) treba imati izučavati i na koje se treba vraćati ?


ODGOVOR:
Sva hvala pripada Allahu...


- AKIDA

1. Tri osnovna načela - šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulVehhab
2. Četiri bitna pravila - šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulVehhab
3. Otklanjanje sumnji - šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulVehhab
4. Knjiga Tewhida - šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulVehhab
5. Vasitijska akida - šejhul-Islam Ibn Tejmijje
(Djelo koje tretira tematiku Allahovih lijepih imena i svojstava. Ovo je jedno od najboljih djela napisano na ovu temu, i vrijedno je čitanja i izučavanja)
6. Hamevijska akida - šejhul-Islam Ibn Tejmije
7. Tedmurija - šejhul-Islam Ibn Tejmije
(Ove dvije knjige su opširnije od "Vasitijske akide")
8. Tahavijska akida - šejh Ebu Džafer et-Tahavi
9. šerh (komentar) na ovu knjigu od Ibn Ebi El-Izza el-Hanefija
10. Svjetljucavi dragulji - skup fetvi imama Nedžda - sakupio šejh Abdurrahman bin Kasim
11. Dragulj koji sija - akida odabrane skupine - Muhammed bin Ahmed es-Safarini


- HADIS

1. Fethul Bari, komentar na Buharijev Sahih - Ibn Hadžer Askelani
2. Subulu-s-Selam, šerh Bulugul Meram - imam San'ani
(Njegova knjiga je sjedinila i hadis i fikh)
3. Nayl el Awtar, šerh djela Munteka - imam Ševkani
4. Umdetul ahkam - imam Makdisi
(Ovo je skraćena knjiga; mnogi hadisi su iz dva sahiha (Buharije i Muslima), tako da nema potrebe za provjerom njihove vjerodostojnosti)
5. 40 Nevevijevih hadisa - Ebu Zekerija en-Nevevi
(Ovo je dobra knjiga zato što obrađuje edeb (etiku) i menhedž (ispravnu metodologiju), i važne temeljne principe, kao što je hadis, 'Od čovjekog lijepog islama je da se kloni onoga što ga se ne tiče' - hadis bilježe imam Ahmed i Tirmizi, dobrim ga je ocjenio imam Nevevi, a vjerodostojnim Ahmed Šakir
Ovaj princip - kada bi ga učinio stazom kojom hoda - bio bi mu dovoljan. Drugi princip je u vezi govora (kada treba govoriti), 'Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, nega govori dobro ili neka šuti' - bilježi Buhari)
6. Bulug Meram (kod nas preveden kao Vrhunac čežnje) - hafiz Ibn Hadžer el-Askalani
(Ovo je veoma korisna knjiga, posebno zato što spominje prenosioce i spominje ko je hadis ocjenio ispravnim a ko slabim, i komentariše hadis - da li je ispravan ili slab)
7. Nuhbetul Fikr - hafiz Ibn Hadžer el-Askalani
(Ovo se smatra da je opsežno djelo. Ako talibul ilm razumije ovo u cjelosti, tada mu neće trebati druge knjige iz mustalahul hadisa (nauka o hadisu).
8. Šest knjiga (Sahih Buharije, Muslim, Nesai, Ebu Davud, Ibn Madžeh i Tirmizi)
(Savjetujem talibul ilma da ih često čita, zato što će mu koristiti u dva slučaja: pregledavanja glavnih izvora islama i imena prenosioca hadisa. Ako često prelaziš imena prenosioca hadisa, tada kada god naiđeš na ime jednog od prenosioca koji je u Buhariji u nekom senedu (lancu), znaćeš da je ovo prenosioc  od Buharije, tako da ćeš se okoristiti od ovog znanja hadisa)


- FIKH

1. Adabu el-Meši ila es-Salah - šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulVehhab
2. Zadul Mustakni fi Ihtasaril Mugnij - el Hajjawi
(Ovo je od najboljih metnova (tekstova) iz fikha. To je berićetna knjiga, kratka a jezgrovita. Naš šejh Abdurrahman es-Sadi, rahimehullah, rekao nam je da je naučimo napamet, iako je znao napamet metn Dalilu et-Talib)
3. Er-Rawdu al-Murbi', komentar zaadul Mustagni - šejh Mansur el Bahuti
4. Umdetul Fikh - Ibn Kudame
5. El-usul min Ilm el-Usul
(Ovo je skraćena knjiga koja služi kao uvod za onoga koji traži znanje.)


- FARAID (nasljedno pravo)

1. Metn er-Rahbijjeh - er-Rahbi
2. Metn el-Burhanijjeh - Muhammed el-Burhani
(Ovo je korisno, skraćena i jezgrovito djelo koje tretira pitanja sva pitanja nasljedstva. Mislim da je Burhanijja opsežnija od Rahbijje po nekim pitanjima, i sadrži više informacija)

- TEFSIR

1. Tefsir Veličanstvenog Kur'ana - Ibn Kesir
(On je dobar tefsir baziran na predajama i koristan je i siguran, ali se manje bazira na gramatiku i stilsko izražavanje)
2. Taysir el-kerim er-Rahman fi tafsir Kelam el-Mennan - šejh Abdurrhman es-Sa'di
(Ovo je dobra, lagana i povjerljiva knjiga, i ja je preporučujem)
3. Mukadima (uvod) šejhul islama u Tefsir
(Ovo je važan uvod)
4.Adwaul-Bejan - alameh Muhammed eš-Šenkiti
(Ovo je opsežna knjiga koja obuhvata hadis, fikh, tefsir i usuli fikh)


- KNJIGE OPĆEG KARAKTERA U NEKIM NAUČNIM OBLASTIMA

1. Arapska gramatika: Metnu el-Adžrumija (ovo je skraćena knjiga)
2. Arapska gramatika: Alfijah ibn Malik; ovo je rezime nauke o gramatici
3. Sira (životopis Poslanika, sallallahu alejhi we sellem)
- Najbolja knjiga koju sam vidio je Zadul Mead od Ibnul Kajjima. Ovo je veoma korisna knjiga u kojoj autor spominje biografiju Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, iz svih uglova, potom navodi mnoge propise. (knjigu smo postavili na stranicu)
4. Rawdul Ukala - ibn Hibban el-Busti
(Ovo je korisna knjiga, iako je sažeta. Autor je sakupio mnogo korisnog materijala i priča učenjaka, muhadisa i drugih)
5. Sijer e'alam en-Nubela - imam Zehebi
(Ova knjiga je mnogo korisna i talibul ilm bi je trebao čitati i na nju se vraćati)