TUMAČENJE 40 NEVEVIJEVIH HADISA – 6. HADISU ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
Od Numana b. Bešira, radijallahu `anhu, prenosi se da je, pokazavši svojim prstima na uši, rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio smunjive stvari, past će u haram. Takav je kao pastir koji čuva svoje
stado oko zabranjenog  posjeda, a svakog momenta se može dogoditi da stado uđe u njega. Zaista, svaki vladar ima svoje zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane. Doista je u tjelu jedan organ, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srce.'" (Buhari i Muslim)

1. U govoru Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem: „Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju.“ Stvari su podijeljene na tri skupine:

- „Jasni halal“ - kao što su žitarice, plodovi razni i stoka, osim ukoliko su stečene na haram način

- „Jasni haram“ - kao što je pijenje alkohola, jedenje lešine ili žendiba i udaja za mahrema (bližu rodbinu). Ove i slične propise poznaje, mimo uečnih, i opšti narod.

-„Stvari koje su na granici između halala i harama“ - tako da nisu jasno niti halal niti haram. Ovu grupu ne poznaje veliki broj ljudi, osim manji dio.

2. U riječima: „A ko bude činio smunjive stvari, past će u haram. Takav je kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda, a svakog momenta se može dogoditi da stado uđe u njega. Zaista, svaki vladar ima svoje zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane.“ Ovaj opis se vraća na gore spomenutu treću skupinu, a to su sumnjive stvari kojih se insan treba kloniti, jer je u tome spas za njegovu vjeru i svoj odnos spram Allaha, kao i sigurnost i spas za njegovu čast u svojim međuljudskim odnosima. Time se suzbija mogućnost da neko nekome udari na čast zbog tih sumnjivih stvari, jer olahko upadne u te sumnjive stvari, a koje će ga možda odvesti i u jasno zabranjene stvari. Zbog svega toga, Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, naveo je primjer pastira koji čuva stado oko zabranjenog posjeda. Onda kada taj pastir bude daleko od tog zabranjenog posjeda on će sačuvati svoje stado od upadanja u taj posjed, a ako bude blizu njega onda je velika mogućnost to da će stado upasti u njega, a da on to i ne primjeti niti osjeti.

Ono na što se cilja pod „zabranjenin posjedom“ je posjed kojeg čuvaju vladari-posjednici i drugi od plodnjih njiva i sprečavaju druge da im se približe, tako da onaj ko čuva stado oko njih, svakog momenta može upasti i time izložiti sebe kazni. A zabranjeni posjedi Uzvišenog Allaha su Njegove zabrane, pa je zbog toga insan obavezan da ih se kloni i da se kloni svih sumnjivih stvari koje ga možda mogu odvesti u jasni haram.

3. U govoru Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem: „Doista je u tjelu jedan organ, kada je on zdrav, cijelo tijelo  je zdravo, a kad on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srce.” Izraz „mudgah“ koji je korišten u hadisu je riječ koja označa komad mesa  veličine jednog zalogaja. U ovom dijelu hadisa je pojašnjenje veličine i bitnosti srca u tijelu i da je on vladar ostalih organa, kao i da tijelo ne može biti ispravno osim sa njegovom ispravnošću i da kada se on iskvari, time je i cijelo tijelo neispravno.

4. Imam Nevevi, rhm, je rekao: „Riječi Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem: 'A ko bude činio smunjive stvari, past će u haram.' sadrže dvije stvari:

- Prva, da će upasti u haram, iako će on misliti da to nije haram.

- Druga, hadis aludira da se takav primakao haramu, samo što nije u njega upao, i u tom kontekstu je stara poslovica: „Grijesi su pošta nevjerstva.“ A to iz razloga što ljudska duša kada upadne u prijestup uglavnom prelazi iz jedne štete na veću i veću. Navodi se da je to značenje riječi uzvišenog Allaha: „...i što su vjerovjesnike bespravno ubijali, zato što su Allahu bili nepokorni, i što su prešli svaku granicu u griješenju.“ (Alu Imran, 112), tj.da su oni postepeno sa grijeha dospjeli čak i do ubistva vjerovjesnika. Identično tome je hadis: „Allah je prokleo kradljivca! Ukrade jaje pa mu se zbog toga ruka odsiječe i ukrade konopac pa mu se zbog toga ruka odsiječe.“, tj. postepeno dospije od jajeta i konopca do krađe.“ (Završen citat Nevevija)

5. Nu`man b. Bešir, radijellahu `anhuma, je od mlađih ashaba (tzv: sigarus-sahabeh). Kada je preselio Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, on je imao samo osam godina. U ovom hadisu on ističe: „Čuo sam Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem, da je rekao...“, što ukazuje na ispravnost i pouzdanost pamćenja djeteta koje je u dobu raspoznavanja (otprilike nakon 7 godine op.p.) i da se predaje koje prenese iz svog djetinstva i radi po njima smatraju prihvatljim. Isti je propis i za nevjernika koji bi zapamtio neku predaju u stanju nevjerstva, pa zatim po tome radi nakon što privhati Islam.


6. Neke od koristi ovog hadisa su:

- pojašnjenje propisa da se stvari u šerijatu dijele na: jasni halal, jasni haram i stvari koje su sumnjive između toga dvoga,

- stvari koje su sumnjive ne poznaje ih većina ljudi, dok jedan dio poznaje njihov propis,

- udaljavanje od stvari koje su sumnjive, sve dok se tačno ne ustanovi njihov propis (tj da su ili jasni halal ili jasni haram op.p.),

- navođenje slikovitih primjera kako bi se dočaralo značenje apstraktnih pojmova sa stvarima koje su im slične od konkretnih opipljivih pojmova,

- insan kada upadne u stvari koje su sumnjive blizu je da upadne u stvari koje su jasno zabranjene,

- veličina i značaj srca i da svi drugi organi njega slijede i bivaju mu u službi, kao i da su njegovom ispravnošću ispravni i ostali organi, a sa njegovom neispravnošću   neispravni su ostali organi,

- da vanjska neispravnost neminovno ukazuje na neispravnost unutrašnjosti,

- u čuvanju od sumnjivih stvari je udaljavanje od nedostataka u vjeri, a isto tako i u čuvanju časti je udaljavanje od pošasti i nedoličnosti,


Iz djela: „Fethu-l-kavijjul-metin fi šerhil-`erbe`in“ od šejha Abdul-Muhsina b. Hameda el-Abbada el-Bedra, hafizehullah