TUMAČENJE 40 NEVEVIJEVIH HADISA – UVODU ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
Hvala pripada Allahu Koji u mnoštvu daje i upotpunjuje blagodati. Svjedočim da nema istinskog božanstva, osim Allaha, Jednog, Koji nema sudruga, Kojem pripada svako dobro, dobročinstvo, bladodat i plemenitost. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, predvodnik arapa i nearapa, kojeg je njegov Gospodar odlikovao sa sveobuhvatnim govorom. Allahu smiluj se i blagoslovi njega i njegovu porodicu i njegove
drugove, ashabe, svjetiljke u tminama dunjaluka, koje Allah počasti da budu najbolja generacija u najboljem ummetu, i smiluj se svakom onome koji slijedi njihov put i čije srce je čisto od zlobe prema drugim vjernicima i onima koji ih slijede u toj uputi.

Jedna od tema kojoj su islamski učenjaci posvetili pažnju kada je riječ o hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste tzv. „40 hadisa“, što predstavlja skup 40 hadisa Allahovog Poslanika (u jednom djelu), a razlog tome je hadis koji je prenešen o vrijednosti sačuvanja i učenja 40 hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nevevi, rahimehullah, spomenuo je taj hadis u uvodu svog djela „40 hadisa“ i naveo predaje od devet različitih ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim je rekao: „Složni su učenjaci da je to nevjerodostojan hadis, unatoč mnoštvu rivajeta/puteva hadisa.“ Zatim je napomenuo da njegovo skupljanje tih 40 hadisa nije bilo na osnovu te predaje, već na osnovu drugih hadisa kao što su: „Neka pristuni obavijesti odsutnog.“, „Allah povećao spomen čovjeku koju čuje moj govor, a zatim ga shvati.“ A zatim je spomenuo trinaest učenjaka i djela u kojima su sabrali 40 hadisa. Prvi od njih je Abdullah b. Mubarek, rahimehullah, a posljednji Ebu Bekr el-Bejheki, a zatim je rekao: „Njihov broj se ne može pobrojati, bilo da je riječ o prethodnim ili potonjim.“ Nakon toga dodaje: „Neki od učenjaka su sakupili 40 hadisa iz akide (osnove vjere), neki u sporednim naukama (kao fikh isl.), neki o džihadu, neki o zuhdu, neki o  lijepom ponašanju, a neki o hutbama, i svi su pisali sa plemenitim namjerama, Allah se smilovao svima njima. Ja sam, nasuprot njih, skupio 40 hadisa koji trebaju da sve to obuhvate (tj. različite teme) i svaki hadis predstavlja temelj od temelja vjere, za koje su učenjaci rekli da se čitav Islam kreće oko njih, ili njegova polovina ili trećina i slično tome. Nastojao sam da svih četrdeset hadisa budu vjerodostojni i većina njih je u dva sahiha Buharije i Muslima. Navodim ih bez lanaca prenosilaca kako bi time olakšao učenje istih napamet i uvećao time opću korist hadisa time što ću ih svesti na tekst hadisa koji je najbitniji. Potrebno je svakom onome koji žudi za ahiretom da poznaje ove hadise zbog toga što u sebi sadrže jako bitna pitanja vjere i što ukazaju na sve oblike pokornosti, a to je jasno svakom onome koji razmisli o njima.“

Hadisi koje je sakupio imam Nevevi, rahimehullah, su 42 hadisa, unatoč tome ostavio je naziv „40 hadisa“ zbog preovladavnja tog naziva i olakšavajući naziv izuzimajući ono što prelazi (tj. dva hadisa). Allah je dao njegovom djelu „40 hadisa Nevevija“ kao i njegovom djelu „Rijadus-s-salihin“ bereket i prijem među svim ljudima, pa su postali poznati među njima i davali su im veliku pažnju i to je prva knjiga na koju se upućuju početnici u učenju hadisa. Imam Ibn Redžeb el-Hanbeli, rahimehullah, je na hadise Nevevija dodao još osam hadisa koji također predstavljaju sveobuhvatne hadise, pa je time hadise upotpunio na 50 hadisa i protumačio ih u knjizi koju je nazvao: „Džamiul-'Ulumi vel-Hikem – „Enciklopedija znanja i mudrosti, komentar 50 hadisa sažetog i sveobuhvatnog govora Allahovog Poslanika“. Mnoštvo je komentara na Nevevijeve hadise, neki od njih su sažeti, a neki opet detaljni, a najdetaljniji komentar je upravo djelo imama Ibn Redžeba, rahimehullah.

Namjera mi je bila da napravim osrednji komentar, dodavajući neke stvari od imama Ibn Redžeba, kako bi komentar bio bliže sažetom, a sadržavajući sve koristi dužih komentara. Na kraju želim spomenuti da sam se za tumačenje ovih hadisa okoristio djelima imama Nevevija (njegov lični komentar na hadise), Ibn Dekika el-`Ida, Ibn Redžeba, Ibn Usejmina, kao i djela „Fethu-l-Bari“ imama Ibn Hadžera el-Askalanija i nazvao sam ovo svoje djelo (tj. tumačenje na tih 40 hadisa imam Nevevija sa dodatkom Ibn Režeba) : „Fethu-l-kavijju el-metin fi šerh el-`erbe`in ve tetemmetil-hamsin lin-Nevevi ve Ibn Redžeb, rahimehumallah“, tj. „Sveobuhvatno i vrijedno olakšanje u tumačenju 40 hadisa s dodatkom na 50 od imama Nevevija i Ibn Redžeba“.

Savjetujem tragaoce za znanjem da ovih 50 hadisa nauče napamet, koji predstavljaju sveobuhvatne i sažete govore Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju molim Allaha da ovom knjigom okoristi druge, kao što je i osnovom okoristio, doista On sve čuje i odaziva se. Neka je Allahova milost i blagoslov na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i časne ashabe.


šejh Abdul-Muhsin b. Hamed el-Abbad el-Bedr