TUMAČENJE 40 NEVEVIJEVIH HADISA – 7. HADIS

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Od Temima Darija, radijellahu `anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallalahu `alejhi ve sellem., rekao: “Vjera je savjet.” Rekli smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu `alejhi ve sellem., odgovori: “Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vladarima muslimana i svim muslimanima.” (Muslim)

1. U govoru Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem: „Vjera je savjet.“ je sintagma koja je sveobuhvatna i koja ukazuje na bitnost savjeta u vjeri Islamu, kao i da je ona njegova osnova i stub. Pod ovo značenje ulazi i ono što je preneseno u hadisu Džibrila kada je Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, protumačio: Islam, Iman i Ihsan, pa je u konačnici sve to nazvao „vjerom“, a potom rekao: „To je Džibril bio, došao je da vas poduči vašoj vjeri.“ Identično tome je hadis: „Hadždž je Arefat.“ a to iz razloga što je najveći rukn hadždža boravak na Arefatu, koji kada se izostavi, gubi se hadždž.

2. Ebu Avane navodi u svom djelu „El-Mustahredž“ ovu predaju „Vjera je savjet.“, s tim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio ovu rečenicu, ali u verziji koju smo naveli, koju je zabilježio Muslim, navodi se bez ponavaljanja izraza.

Kada su ashabi čuli i vidjeli ovu brigu i interesovanje za savjetom i da je ona na tako visokom položaju, upitali su: „Kome, o Allahov Poslaniče?“ pa im je odgovorio sa pet spomenutih stvari u hadisu. Tumačenje ovih pet izraza koji su spomenuti u hadisu je prenešeno od mnoštva islamskih učenjaka, a od najboljih je tumačenje koje je prenešeno od `Amra b. es-Sallaha u njegovoj knjizi: „Sijanetus-sahihi Muslim minel-ihlali vel-galati ve himajetuhu minel-iskati ves-sakati“ kazavši na stranici 223-224: „Savjet je riječ koja je sveobuhvatna i koja podrazumijeva da savjetnik onoga koga savjetuje upućuje na ono što je dobro djelom i namjerom.

Tako da je savjet Allahu da Ga izdvojiš u Njegovom tevhidu, tj. da samo Njega obožavaš, da Ga opišeš svojstvima savršenstva i uzvišenosti, da negiraš sve ono što je suprotno tome, kao i da se kloniš griješenja prema Njemu, da Mu budeš pokoran i da Ga voliš iskreno, kao i da zbog Njega voliš i mrziš i da se boriš u Njegovo ime protiv onih koji u Njega ne vjeruju i ono što je to u tom značenju, i pozivanje na to i podsticanje drugih.

Savjet Njegovoj knjizi je vjerovanje u nju i njeno veličanje i odganjanje od nje svega onog što joj ne priliči i predrasuda o njoj, njeno pomno i ispravno učenje, stajanje kod njenih naredbi i zabrana, razumijevanje znanja koje se spominje u njoj, kao i primjera, razmišljanje o ajetima i pozivanje ka njoj, njeno čuvanje od napada onih koji pretjeruju i mjeru prevršuju kao i odagnavanje napada nevjernika na nju.

Savjet Njegovom Poslaniku, sallallahu `alejhi ve selle, je blisko već spomenutom: vjerovanje u njega i u ono sa čime je došao (od poslanice op.p.), njegovo poštivanje i veličanje kao i pokornosti njemu, oživljavanje njegovoga sunneta, njegovo širenje, kao i suprostavljanje svakom onome ko se suprostavlja njemu ili njegovom sunnetu, voljenje onoga ko voli njega i njegov sunnet, kićenje njegovim ahlakom i normama ponašanja, voljenje njegove porodice i ashaba i tome slično.

Savjet vladarima muslimana, tj. njihovim predvodnicima i vođama podrazumijeva: njihovo pomaganje na istini i pokornost njima u tome, njihovo opominjanje i podsjećanje sa blagošću, ostavljanje izlaska protiv njih, učenje dove za njih da im Allah podari uspjeha kao i podsticanje drugih na to.

Savjet svim muslimanima - a to su svi pored gore spomenuti - podrazumijeva: da se upute na ono u čemu je korist za njih, da se poduče propisima vjere kao i dunjalučkim znanjima, da se pokriju njihove sramote, da se sačuvaju od štete i pomognu protiv neprijatelja, da se ne varaju varaju i da im se ne zavisti, kao i da im se voli isto što se voli i samom sebi, da se za njih mrzi ono što se i za samog sebe mrzi i tome slično.“ (Završen citat od `Amra ibnus-Sallaha)


3. Neke koristi ovog hadisa:

- pojašnjenje veličine, bitnosti i velikog mjesta koje privada savjetovanju u vjeri Islamu,

- kome je dužnost uputiti savjet,

- podsticaj na savjetovanje u pet spomenutih slučajeva u hadisu,

- marljivost ashaba u učenju propisa vjere, jer su upitali znatiželjno kome treba uputiti savjet,

- da se izraz „Vjera“ nekada koristi za određeno djelo, kao što je savjet u ovom hadisu nazvat vjerom.


Iz djela: „Fethu-l-kavijjul-metin fi šerhil-`erbe `in“ od šejha Abdul-Muhsina b. Hameda el-Abbada el-Bedra, hafizehullah